Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Eternal s.r.o. sídlem v Praze, náměstí 14. října 1307/2, 150 05 Praha 5, IČ: 27565599, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, v oddíle C, složka 116650, respektuje Vaše soukromí a je zavázána chránit Vaše osobní údaje. Proto bychom Vás v následujících částech chtěli informovat v souladu s čl.12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ o provádění zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů. Dále si Vás dovolujeme ubezpečit , že ochrana osobních údajů v naší společnosti, která se stává jejich správcem, probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak spravujeme Vaše osobní informace a chráníme Vaše soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí dále stanovují, jak používáme a chráníme veškeré informace, které nám poskytujete při používání našich aplikací.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. V takovém případě budeme tuto stránku aktualizovat spolu s datem, od kterého jsou tyto zásady účinné. Proto byste měli tuto stránku zkontrolovat, abyste zajistili, zda jste těmito změnami spokojeni.

Tato politika je účinná od 1.9.2019

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste zjistili jakékoliv změny. O změnách Vám oznámíme zveřejnění nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné ihned po jejich zveřejnění na této stránce.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje jen v takové míře, abychom zabezpečili bezproblémové fungování našich aplikací.  Vyjma anonymizovaných údajů zaslaných třetí straně a sloužících pro anonymní reporty jsou na server odesílány pouze informace, které jsou na stránce vyplněny. Vzhledem k povaze našich služeb a produktů můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • Jméno a Příjmení (V případě objednávání na úřad za pomoci rozhraní WebCall.)
 • Telefonní číslo  (V případě objednávání na úřad za pomoci rozhraní WebCall.)
 • Emailová adresa (V případě objednávání na úřad za pomoci rozhraní WebCall.)
 • Polohu závady ve formě GPS souřadnic (V případě odesílání závad je nutné udělit povolení aplikaci v nastavení telefonu pro přístup k poloze.)
 • Fotografie (V případě odesílání závad je nutné udělit povolení aplikaci v nastavení telefonu pro přístup k fotografiím.)
 • Jedinečné identifikátory instalace (slouží pro analýzu chybovosti aplikací a statistiky.)

Použití informací

Veškeré zmíněné údaje, vyjma anonymizovaných identifikátorů, jsou používány jen v případě spuštění konkrétních služeb naší aplikace – jméno, příjmení a email je požadováno pouze při objednání na úřad za pomoci Webcallu, poloha závady a fotografie jsou požadovány pouze při reportování závad. Pro přístup aplikace k poloze a fotografiím je nutné udělit aplikaci práva v telefonu. 

Naše aplikace využívá službu OneSignal pro zasílání kategorizovaných push notifikací. K tomuto účelu je nezbytné použití identifikátoru instalace a uchování uživatelem zaškrtnuté kategorie ve formě tzv. tagu. Aplikace také odesílají anonymní informace o pádech do služby Firebase Crashlytics a anonymní statistiky do Firebase Analytics.

Zpracování informací třetí stranou

Odkazy na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran, které aplikace používá.

Jak dlouho údaje uchováváme

Z údajů jsou uchovávány pouze GPS lokace a fotografie a to v rámci řešení závad, a anonymní data uložená u třetích stran sloužící ke statistice a analýze. GPS lokace a fotografie jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, a to s ohledem na nutnost vyřešení závady a také zájmu tuto závadu v systému evidovat z důvodu kontroly, zda se závada neopakuje.

Práva subjektu údajů

1. Právo na odvolání svého Správci uděleného souhlasu (kdykoliv).

2. Právo na přístup k osobním údajům – tj. získat od Správce informaci/potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, pak má subjekt údajů právo získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, dobu zpracování osobních údajů. Má možnost požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu. Získat veškeré dostupné informace o zdroji svých osobních údajů, pokud je neposkytl sám subjekt údajů.

3. Právo na opravu nepřesných údajů – Správce má povinnost zabývat se žádostí subjektu údajů, požaduje-li jejich opravu.

4. Právo být zapomenut/na výmaz, tj. povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely
 • subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuji žádný právní důvod zpracování
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právních povinností

5. Právo na přenositelnost údajů – je to možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež se subjektu údajů týkají a které dobrovolně Správci poskytl, předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní Správce bránil. Podmínka k aplikaci tohoto práva je zpracování založené na právním důvodu nebo smlouvě a zpracování je prováděno automatizovaně.

6. A další práva stanovená GDPR.

Bezpečnost

Jsme odhodláni zajistit, aby Vaše informace byly v bezpečí.

Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu či prozrazení, využíváme standardní fyzické, elektronické a řídící postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

Nesdílíme data s neznámými subjekty. Anonymizovaná data mohou být v určitých případech poskytnuta dalším věrohodným zpracovatelům dat s cílem poskytnutí služby a zkvalitnění vaší uživatelské zkušenosti.

K datům mají přístup pouze odpovědní pracovníci, kterým byl vytvořen profil a udělen přístup (v případě reportování závad odpovědný pracovník správce dat, který má problematiku na starosti).

Máte-li jakékoliv obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailu support@eternal.cz